Svátost manželství

"Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost." (KKC 1601)

Manželský svazek mezi dvěma pokřtěnými je Kristem povýšen na svátost. Svátost manželství je jediná svátost, kterou si snoubenci udělují sami navzájem a to tím, že před církví skládají manželský slib.

"Já (jméno), odevzdávám se tobě, (jméno) a přijímám tě za manželku (manžela). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen."

Kněz přijímá jménem církve souhlas manželů a uděluje jim požehnání. Manželským svazkem muž a žena vytvářejí niterné společenství na celý život. Je to viditelné vyjádření lásky a dobrovolného závazku, zaměřené ku prospěchu a růstu obou manželů a otevřené k přijetí a výchově dětí.

Podmínky:

- být pokřtěn, být svobodný, být plnoletý

Být svobodný znamená: nebýt vystaven donucování; nemít překážky na základě přirozeného nebo církevního zákona.

- sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. nepokřtěným) je možný za určitých podmínek - nebránit partnerovi ve víře, umožnit katolickou výchovu dětí

Katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele - pokud uzavřel jen civilní sňatek, může i dodatečně požádat o zplatnění před církví; ale nemůže chodit ke svatému přijímání a být kmotrem; o své situaci se může poradit s knězem.

V naší farnosti připravuje snoubenecké páry kněz. Je vhodné přijít na faru včas (půl roku před plánovanou svatbou) a domluvit se na termínu; vlastní příprava trvá asi tři měsíce (tj. asi pět setkání - dle dohody).

Základní podmínky manželství v katolické církvi:

-         manželství mohou uzavřít pouze muž a žena (ne dva muži, ne dvě ženy);

-         muž a žena mohou uzavřít manželství jen tehdy, není-li  ani jeden z nich vázán platným manželským svazkem;

-         manželství mohou uzavřít, jestliže se k němu rozhodli oba dobrovolně;

-         další podmínka platnosti je, že oba dva chápou tento svazek jako nerozlučitelný. Manželství je v katolické církvi chápáno striktně jako nerozlučitelné.

-         Posledním bodem nutným k uzavření platného manželství je, aby oba dva zásadně neodmítali děti. Tím ale není řečeno, že bezdětné manželství je neplatné, tím je míněno, že berou-li se dva a řeknou si: "Děti, ty my nikdy mít nechceme!", odlučují tak od manželství jeden z jeho velice důležitých prvků a to by pak bylo neplatné.

Co budete potřebovat k uzavření manželství?

-         potvrzení o křtu ne starší půl roku

-         tiskopisy a potvrzení z matriky místa oddavek - ne starší 3 měsíců

-         předmanželský kurz (předmanželská příprava)

-        pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve farnosti oddavek, tak souhlas faráře z místa bydliště jednoho z nich

-         ovdovělí úmrtní list manžela/manželky

-         rozvedení Rozhodnutí soudu o rozvodu

-         občansky oddaní Oddací list

-         ostatní dle domluvy

Sňatek v kostele mohou uzavřít římskokatolíci mezi sebou. Ale také římskokatolík s nepokřtěným nebo s osobou jiného vyznání - u těchto případů se vyžaduje souhlas ordináře (vyřizuje farář). Souhlas ordináře se vyžaduje i v případě, že se církevní sňatek koná mimo kostel, je blízký příbuzenský vztah apod.

V případě, že římskokatolík uzavře manželství bez požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný (nemůže přistupovat ke svátostem). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost své současné manželství konvalidovat - církevně zplatnit.

Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po církevním sňatku, ale druhý odmítá, může toužící strana požádat o sanaci - zplatnění (u faráře). Podmínkou je, že odmítající manžel(ka) chce v manželském svazku setrvat doživotně. 

více naleznete zde: Svatba - Liturgie.cz ,  Manželství/Manzelstvi.cz

foto: zdroj internet

 

P. Vladimír Jesenský

Římskokatolická farnost
Koryčany
Náměstí 62
768 05 Koryčany
tel.733 741 579 fakorycany@ado.cz
Vytvořeno službou Webnode