Svátost kněžství

"Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům; je to tedy svátost apoštolské služby. Člení se ve tři stupně: biskupství, kněžství a jáhenství." (KKC 1536)

Podmínky:

-         muž, římskokatolické vyznání

-         věk alespoň 18 let (před studiem)

-         úplné středoškolské vzdělání

-         svobodný (s poznáním povolání ke kněžské službě)

Svěcení uděluje biskup. Zájemce by měl oslovit kněze, který ho doporučí biskupovi. Formace bohoslovce probíhá v Teologickém konviktu v Olomouci jeden rok a v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci pět let, studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Palackého.

Svátost kněžství je jediná, ale uskutečňuje se ve třech různých stupních: biskupové, kněží a jáhni. Třebaže jsou všechny stupně udělovány svátostným úkonem, vkládáním rukou (symbol předávání Ducha svatého) a konsekrační modlitbou, jsou jenom dva stupně, biskupství a kněžství, služebnou účastí na kněžství Kristově. Kněží a biskupové jsou viditelnými zástupci Krista na zemi. Na jáhny jsou vkládány ruce nikoli ke kněžství, ale ke službě.

Tři stupně svátosti kněžství

  • Biskup je nástupcem apoštolů. Biskupským svěcením získává plnost svátosti kněžství, a to vzkládáním rukou jiných biskupů. Tato posloupnost sahá až k apoštolským počátkům církve a zaručuje věrnost apoštolskému učení. Biskup vede svěřenou místní církev – diecézi. V ní má zodpovědnost za hlásání evangelia, slavení svátostí, čistotu víry i péči o svěřené věřící, zvláště o chudé a potřebné. Světí jáhny a kněze. Jako měl výsadní postavení ve sboru apoštolů svatý Petr, kterému Pán svěřil celé své stádce (Jan 21,15-17), má dnes výsadní postavení v kolegiu biskupů nástupce apoštola Petra – římský biskup (papež). Svou službou posiluje jednotu církve (viz Lk 22,32).
  • Kněží jsou spolupracovníky biskupa při zvěstování evangelia a slavení svátostí. Bývá jim svěřena odpovědnost za určité farní společenství nebo určitý církevní úřad. Při kněžském svěcení na ně vkládá ruce nejprve biskup a potom i všichni přítomní kněží na znamení kněžského společenství (presbyteria) shromážděného kolem biskupa, jemuž slibují poslušnost.
  • Jáhni nejsou svěceni ke kněžství, ale ke službě (řecky „diakonos“ – služebník). Přijímají nejrůznější úkoly v církevní obci: charitativní službu o chudé a nemocné, službu společné modlitby a službu vyučování. Mohou též udílet křest, asistovat při uzavírání manželství, podávat svaté přijímání nebo vést křesťanský pohřeb. Rozlišujeme trvalé jáhny a jáhny směřující ke kněžství.

Jak se uděluje svátost kněžství?

Jako za časů apoštolů i dnes se tato svátost uděluje modlitbou a vzkládáním rukou. Ve všech třech stupních je udělovatelem svátosti biskup. Nejprve na svěcence vzkládá ruce (při biskupském svěcení obvykle spolu s dalšími dvěma biskupy) a potom mu v konsekrační modlitbě vyprošuje milost Ducha svatého a jeho darů potřebných pro službu, pro kterou je kandidát svěcen. Jako u všech svátostí doprovázejí tuto slavnost některé další obřady. Biskup a kněz je pomazán křižmem. Dále každý přebírá znamení své služby: u biskupa je to evangeliář, prsten, mitra a berla, knězi se předává patena a kalich, jáhnovi evangeliář. 

více naleznete zde: Svátost svěcení - Liturgie.cz

foto: zdroj www.ado.cz

P. Vladimír Jesenský

Římskokatolická farnost
Koryčany
Náměstí 62
768 05 Koryčany
tel.733 741 579 fakorycany@ado.cz
Vytvořeno službou Webnode