Svátost křtu

"Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovu zrozeni jako Boží děti, stáváme se Kristovými údy; jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání: "Proto se křest správně a vhodně definuje jako svátost znovuzrození skrze vodu ve slově." (KKC 1213)

Křest dítěte

 

Podmínky:

- Víra ve spásu skrze Ježíše Krista - víra rodičů

Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou ve víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být tedy schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností.

- Příprava rodičů (dle domluvy)

Rodiče se na křest dítěte připravují zpravidla 3-6 týdnů. O konkrétních formálních požadavcích jsou rodiče informováni knězem, který přípravu na křest vede.

- Kmotr má být praktikující katolík

Pro kmotry platí tyto zásady: pokřtěn a biřmovaný praktikující katolík, který žije podle přikázání církve (pokud je ženatý nebo vdaná, musí mít církevní manželství).

-  Křest dítěte žádají rodiče, ne babička nebo dědeček! 

Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte a Oddací list rodičů.

Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést i potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.

Jméno, příjmení a adresu kmotra nebo kmotrů.

Pro vlastní obřad křtu je dobré opatřit si křestní roušku a křestní svíci pro dítě (může to být úkolem kmotrů). 

více naleznete zde: Mám zájem o křest - Liturgie.cz

 

Křest dospělého

 

Podmínky:

- víra ve spásu skrze Ježíše Krista - praktikující víra

Křest dospělých je udělován na základě svobodného rozhodnutí dospělého člověka.

- příprava dospělých katechumenů trvá zpravidla jeden rok

Křest se uděluje nejraději o Velikonocích.

Kmotrem by měl být člověk splňující stejné požadavky jako při křtu dětí, tedy má to být člověk pokřtěný v římskokatolické církvi, také biřmovaný a svým příkladem má být katechumenovi oporou pro jeho duchovní život.

Pokud je žadatel z jiné farnosti, musí mít souhlas svého duchovního správce

více naleznete zde: Mám zájem o křest - Liturgie.cz

foto: zdroj internet

P. Vladimír Jesenský

Římskokatolická farnost
Koryčany
Náměstí 62
768 05 Koryčany
tel.733 741 579 fakorycany@ado.cz
Vytvořeno službou Webnode